s

FUSION KITCHEN

EXPLORE DREAM.  TASTE.
FOLLOW US
morsel@yourdomain.com
+88(0)101 0000 000
c
r

Privatumo politika

  /  Privatumo politika

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS MAISTOKALVE.LT KLIENTŲ DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Įsigaliojo 2023-02-01,

paskutinį kartą atnaujinta 2023-02-01

UAB „Senoji trobelė“, juridinio asmens kodas 124024975 (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė), šioje politikoje (toliau – Politika) nustatytomis taisyklėmis nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine maistokalve.lt.

Pateikdami užsakymą elektroninėje parduotuvėje maistokalve.lt arba joje nurodytais kontaktais, Jūs patikite Duomenų valdytojui savo asmens duomenis ir suteikiate teisę juos tvarkyti šioje Politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate su šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų.

Duomenų valdytojo interneto svetainės bei socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos įmanomos techninės ir administracinės priemonės tam, kad duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Šioje Politikoje vartojami terminai suprantami taip, kaip tai nurodyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Ši Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama.

RENKAMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Pateikdami užsakymą elektroninėje parduotuvėje maistokalve.lt arba joje nurodytais kontaktais ir sutikdami su pirkimo – pardavimo elektorinėje parduotuvėje maistokalve.lt taisyklėmis (toliau – Taisyklės), išreiškiate savo sutikimą su šioje Politikoje nustatytomis taisyklėmis. Pateikdami užsakymą Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Duomenų valdytojas neprisiima atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

Duomenų valdytojas renka tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs tiesiogiai pateikiate.

Duomenų kategorijos: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutikimas naudotis paslaugomis Politikoje numatytomis sąlygomis.

Duomenų tvarkymo terminas: visą laikotarpį, kol naudojatės paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą (užsakymo pateikimą) ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Duomenų valdytojas renka tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauna Jums naudojantis maistokalve.lt

Įrenginio informacija: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai.

Prisijungimo informacija: Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje.

Kita informacija    Iš trečiųjų šalių gaunama informacija, kiek tai leidžia Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai: socialinių tinklų teikiama informacija („Facebook“ ir kt.).

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI

Duomenų valdytojas pagal Jūsų pateiktus duomenis elektroninėje parduotuvėje maistokalve.lt arba joje nurodytais kontaktais Jus atpažįsta, pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis; tuo atveju, jeigu kreipiatės į Duomenų valdytoją dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo; tuo atveju, kai tai susiję su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimu ir kt.

Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) Duomenų valdytojas taip pat naudoja bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakant į Jūsų užklausas, pastabas, teikiant Jums svarbią informaciją apie paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo užsakymą arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais užsakymais ir pan.

Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas apie tai informuoti Duomenų valdytoją.

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų užsakymą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TRUKMĖ

Jūsų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol naudojatės Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis.

Norėdami, kad Jūsų duomenys nebūtų tvarkomi ir/ar saugomi, turite susisiekti su Duomenų valdytoju maistokalve.lt pateiktais kontaktiniais duomenimis. Duomenų valdytojas, gavęs prašymą netvarkyti ir/ar nesaugoti asmens duomenų, įsipareigoja surinktus duomenis sunaikinti arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninti kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Jeigu yra inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Duomenų valdytojas Jūsų duomenis gali saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Jūsų duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą bei teikia Duomenų valdytojui su klientų užsakymų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Duomenų valdytojas pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Duomenų valdytojo pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Duomenų valdytojo sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su Duomenų valdytoju sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Duomenų valdytojo teises, Duomenų valdytojo pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti teisinius reikalavimus ir/ar ginti savo pažeistas teises ir interesus.

Kitais, šioje Politikoje nenurodytais atvejais, kuriais ketinama atskleisti turimus Jūsų duomenis, Duomenų valdytojas kreipsis į Jus dėl Jūsų sutikimo arba teisėto Jūsų prašymo.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Pažymime, kad duomenų apsaugos teisės aktai Jums suteikia žemiau nurodytas teises:

Teisė susipažinti su UAB „Senoji trobelė“ tvarkomais Jūsų asmens duomenimis – Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis maistokalve.lt nurodytais kontaktiniais duomenimis, gauti Bendrovės patvirtinimą, ar ji tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį ir kt. Didžioji dalis šios informacijos yra pateikiama šioje Politikoje.

Teisė ištaisyti asmens duomenis arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis – savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti kreipdamiesi į Duomenų valdytoją maistokalve.lt nurodytas kontaktiniais duomenimis ir prašyti, kad Jūsų duomenis ištaisytume ar patikslintume.

Teisė pateikti skundą – jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Duomenų valdytojas tvarko pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, prašome pirmiausiai kreiptis tiesiogiai į UAB „Senoji trobelė“. Tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių Duomenų valdytojo siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, Duomenų valdytojas nesiims pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam) – esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas ištrintų Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą Duomenų valdytojui maistokalve.lt nurodytais kontaktais. Pažymime, kad Jūsų duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi paslaugomis taip, kaip tai nurodyta anksčiau šioje Politikoje.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą – esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu Duomenų valdytojas gali neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą Duomenų valdytojui maistokalve.lt nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Teisė į duomenų perkeliamumą – duomenis, kuriuos Duomenų valdytojas tvarko pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Duomenų valdytojas Jums pateiks įprastai Duomenų valdytojo sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, Duomenų valdytojas persiųs duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui. Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašome pateikti raštišką prašymą Duomenų valdytojui maistokalve.lt nurodytais kontaktais.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.