s

FUSION KITCHEN

EXPLORE DREAM.  TASTE.
FOLLOW US
morsel@yourdomain.com
+88(0)101 0000 000
c
r

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

  /  PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

PIRKIMO – PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE MAISTOKALVE.LT TAISYKLĖS

Įsigaliojo 2023-02-01,
paskutinį kartą atnaujinta 2023-02-01.

1. SĄVOKOS
1.2. Pardavėjas „Maisto kalvė“ elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.maistokalve.lt.
1.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo arba juridinis asmuo.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas.
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra
žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens
kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar
socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje maistokalve.lt taisyklės“.
1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens
duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis maistokalve.lt.
1.8. Pardavėjo adresas – Naugarduko g. 36, Vilnius.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, pažymėjęs varnelę prie teiginio
„Susipažinau su Taisyklėmis ir įsipareigoju jų laikytis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims
privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos,
prekių/paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo, atsiėmimo bei kitos su
prekių/paslaugų pirkimu – pardavimu maistokalve.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti maistokalve.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas
Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti
prekes/paslaugas maistokalve.lt.
2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi
teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie
www.maistokalve.lt.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba
nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo
politikoje joje numatyta tvarka.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS
3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes/paslaugas internetinėje svetainėje www.maistokalve.lt.
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes maistokalve.lt, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose
privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens
duomenis.
3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs pirkinių krepšelį, įvykdo visus užsakymo
žingsnius, įskaitant apmokėjimą už pirkinių krepšelį, Pardavėjas, patvirtinęs užsakymą, Pirkėją informuos
Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, kad užsakymas yra vykdomas.
3.4. Įvykdžius pirkinių krepšelio apmokėjimą vienu iš maistokalve.lt nurodytų būdų, laikoma, kad tarp Pardavėjo
ir Pirkėjo sukurti pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.
3.5. Pirkėjo užsakymas saugomas maistokalve.lt duomenų bazėje iki bus įvykdytas.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Pirkėjas turi šias teises:
4.1.1. Pirkti prekes ir/ar užsisakyti paslaugas maistokalve.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.1.2. Gauti pirkinių krepšelio turinį, formuojant pirkinių krepšelį maistokalve.lt nurodytu laiku bei atitinkantį
maistokalve.lt pateiktą prekių ir/ar paslaugų aprašymą.
4.1.3. Jei Pirkėjas už jam kartu su prekėmis perduotus indus ir/ar įrangą yra sumokėjęs depozitą, atgauti šį
depozitą, Pardavėjui grąžinus indus ir/ar įrangą tokios būklės, kokios jie buvo perduoti Pirkėjui.
4.1.4. Gauti informaciją apie kiekvienoje prekėje esančius alergenus.
4.2. Pirkėjas turi šias pareigas:
4.2.1. Pirkėjas, naudodamasis maistokalve.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo
politikos, kitų taisyklių ir/ar sąlygų, nurodytų maistokalve.lt, Lietuvos Respublikos ir/ar kitų taikytinų teisės
aktų.
4.2.2. Sumokėti už užsakytas prekes ir/ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2.3. Pasirinkęs atsiimti prekes Naugarduko g. 36, Vilnius, privalo jas atsiimti maistokalve.lt nustatytu laiku.
Pasikeitus sąlygoms, privalo susisiekti el.paštu info@maistokalve.lt ar telefonu +37060999002.
4.2.4. Jei Pirkėjas kartu su prekėmis išsinuomojo indus ir/ar įrangą, jis privalo Pardavėjui grąžinti indus ir/ar įrangą
maistokalve.lt nurodytu laiku ir tokios būklės, kokios jie buvo perduoti Pirkėjui.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Pardavėjas turi šias teises:
5.1.1. Sustabdyti ar nutraukti tam tikrų maistokalve.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, pakeisti maistokalve.lt esančių
elementų išdėstymą, prekių ir/ar paslaugų asortimentą, jų kainas.
5.1.2. Sustabdyti ar nutraukti maistokalve.lt veiklą. Tokiu atveju visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai
užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
5.1.3. Iš esmės pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, rinkos sąlygoms, Pardavėjo veiklą
reguliuojantiems teisės aktams ir pan.), keisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, sustabdyti, nutraukti
paslaugų ar jų dalies teikimą, papildomai apmokestinti paslaugas, jų dalį ir/ar prekes. Pirkėjui išreiškus
nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas, atliktas mokėjimas gražinamas.
5.1.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti maistokalve.lt darbo stabilumui, saugumui ir/ar nevykdo savo įsipareigojimų, be
išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis maistokalve.lt.
5.1.5. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekti su Pirkėju, pasinaudojus užsakyme
pateiktais Pirkėjo rekvizitais.
5.1.6. Pirkėjui sutikus, keisti Pirkėjo pirkinių krepšelio turinį, jį pildyti ar kitaip koreguoti. Kainai pasikeitus.
5.1.7. Kitas teises, įtvirtintas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose maistokalve.lt dokumentuose, Lietuvos
Respublikos ir kituose taikytinuose teisės aktuose.
5.2. Pardavėjas turi šias pareigas:
5.2.1. Šiose Taisyklėse ir kitų maistokalve.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis
maistokalve.lt teikiamomis paslaugomis.
5.2.2. Gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos
Respublikos ir kitų taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.
5.2.3. Taisyklėse nustatytomis sąlygomis (pa)teikti Pirkėjo užsakytas prekes ir/ar paslaugas.
5.2.4. Jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės ir/ar paslaugos, pasiūlyti
Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę ir/ar paslaugą. Pirkėjui atsisakius
priimti Pardavėjo pasiūlytą prekę ir/ar paslaugą, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, grąžinti
Pirkėjui pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir atšaukti užsakymą.
5.2.5. Nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo
kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir kiti taikytini teisės aktai nenustato kitaip, pateikti
vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
5.2.6. Kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos ir kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytas
pareigas.

6. PREKIŲ IR/AR PASLAUGŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekių ir/ar paslaugų kainos maistokalvė.lt nurodomos eurais, įskaitant visus tuo metu pagal teisės aktus
joms taikytinus mokesčius.
6.2. Už užsakytas prekes ir/ar paslaugas Pirkėjas atsikaito, atlikdamas elektroninį mokėjimą iš maistokalve.lt
nurodytu elektroninio atsiskaitymo būdu.
6.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių ir/ar paslaugų pirkimo dokumentai būtų pateikiami
elektroniniu būdu.
6.4. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių ir/ar paslaugų užsakymas.
6.5. Prekių ir/ar paslaugų kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai
prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų
ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas
nesutinka įsigyti prekę ir/ar paslaugą nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai
Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinami
pinigai.
6.6. Prekių ir/ar paslaugų pateikimo ir/ar pristatymo terminas nurodomas maistokalve.lt suformavus pirkinių
krepšelį. Dėl alternatyvių terminų Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją jo nurodytais rekvizitais. Nustačius Pirkėjui
palankesnius terminus, gali būti taikomas papildomas mokestis.

7. PREKIŲ IR/AR PASLAUGŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS
7.1. Užsakydamas prekes ir/ar paslaugas Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš maistokalve.lt nurodytų atsiėmimo ar
pristatymo būdų.
7.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo ir serviravimo į namus paslaugą:
7.2.1. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią pristatymo vietą, datą ir tikslų laiką, asmenį, kuris priims prekes ir/ar
paslaugas.
7.2.2. Jei Pirkėjas ir jo nurodytas prekes ir/ar paslaugas priimantis asmuo nesutampa, Pirkėjas neturi teisės reikšti
pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
7.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
7.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą maistokalve.lt ceche:
7.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakyme pateikto atsiėmimo
laiko.
7.3.2. Prekes gali atsiimti ne tik Pirkėjas, užsakyme nurodytas gavėjas, bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas
kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
7.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo per kurjerį paslaugą, jis privalo pateikti visa tam
reikiamą informaciją.
7.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti
produkcijos būklę bei ją sutikrinti su Pirkėjo pateiktu užsakymu.
7.6. Jei Pirkėjas neatsiima prekių numatytu laiku ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, tokios prekės grąžinamos
Pardavėjui, o užsakymas laikomas įvykdytu. Tokiu atveju Pirkėjo atliktas mokėjimas negrąžinamas.

8. PREKIŲ IR/AR PASLAUGŲ KOKYBĖ
8.1. Kiekvienos maistokalve.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie jos pateiktame prekės aprašyme.
8.2. Laikoma, kad prekė ir/paslauga atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
8.2.1. Ji atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes, kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip
pavyzdį ar modelį, reklamuodamas tą prekę maistokalve.lt.
8.2.2. Ji atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir/ar paslaugoms ir kurių
Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės ir/ar paslaugos pobūdį ir gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai
paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir ženklinimą.
8.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad maistokalve.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais
parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo

vaizduoklio ypatybių ir/ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui
rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

9. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
9.1. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 3 (tris) dienas nuo užsakymo pateikimo momento turi teisę
atsisakyti prekių ir/ar paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Tokiu atveju
Pirkėjo atliktas mokėjimas negražinamas.
9.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša elektroniniu paštu
info@maistokalve.lt arba telefonu +37060999002.
9.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė ar paslauga jau buvo pagaminta, arba
jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 7.6. punkte numatytos nuostatos.
9.4. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi)
valandas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@maistokalve.lt arba paskambinęs telefono numeriu
+37060999002. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir kompensuoti tiesioginius
nuostolius, bet nedaugiau, nei suma už kurią buvo nupirkta prekė.

10. ATSAKOMYBĖ
10.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis maistokalve.lt.
10.2. Jei Pirkėjui buvo perduoti indai ir/ar įranga:
10.2.1. Negrąžinus jų per nurodytą laiką, Pirkėjui negrąžinamas depozitas, o už kiekvieną papildomą pradelstą
dieną mokamas 50 (penkiasdešimties) eurų indų nuomos mokestis.
10.2.2. Negrąžinus jų visai ar juos sugadinus, Pirkėjas atlygina Pardavėjui jo patirtus nuostolius, lygius jų įsigijimo
kainai.
10.3. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota
Pirkėjui.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar žala kyla dėl to, jog
Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis
Taisyklėmis, Privatumo politika, bei informacija, kuri buvo pateikta elektroniniu paštu, nors tokia galimybė
jam buvo suteikta.
10.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra
pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo
Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.6. Jei maistokalve.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad
informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų
asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys.
Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus
veiksmus.

11. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS
11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti maistokalve.lt įvairias akcijas ir/ar žaidimus.
11.2. Tam tikrų akcijų vykdymo metu Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams nuolaidų.
11.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ir/ar žaidimų sąlygas, taip pat jas
panaikinti.

12. APSIKEITIMAS INFORMACIJA
12.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos
metu ar užsakant prekes ir/ar paslaugas maistokalve.lt nurodytu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus siunčia Pardavėjo maistokalve.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais rekvizitais.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir kitais taikytinais teisės aktais.
13.2. Šių Taisyklių pagrindu atsirandantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20
(dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Iškilus
teisminiam ginčui, jis sprendžiamas Vilniuje.
13.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo
prašymą/skundą dėl maistokalve.lt įsigytos prekės ir/ar paslaugos Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali
pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ar jos regionų padaliniams (žr.
https://www.vvtat.lt/vartotojams/aptarnavimas/432).